LIVE DATE

1993.12.23 OIMACHI SHIBUYA GAKKI
1996.6.1 YOKOHAMA 7th AVENUE
1997.8.2 YOKOHAMA 7th AVENUE
1997.9.23 KICHIJOJI CRESCENDO
1997.11.9 NISHIKUJO BRAND NEW
1997.11.23 KICHIJOJI CRESCENDO
1998.3.22 NISHIKUJO BRAND NEW
1998.4.18 YOKOHAMA F.A.D
1998.8.23 MEMGURO LIVE STATION
1998.9.19 MEGURO LIVE STATION
1998.10.10 MEGURO LIVE STATION
1998.10.17 NISHIKUJO BRAND NEW
1998.11.21 SHIBUYA CYCLONE
1998.12.29 YOKOHAMA 7th AVENUE
1998.12.31 MEGURO LIVE STATION
1999.4.29 MEGURO LIVE STATION
1999.7.18 MEGURO LIVE STATION
1999.9.4 MEGURO LIVE STATION
1999.10.9 MEGURO LIVE STATION
1999.11.20 MEGURO ROCK-MAY-KAN
1999.12.30 MEGURO LIVE STATION
2000.4.22 MEGURO LIVE STATION
2000.5.6 KICHIJOJI CRESCENDO
2000.5.27 NISHIKUJO BRAND NEW
2000.8.12 MEGURO LIVE STATION
2000.8.19 SHINSAIBASHI BIG CAT
2000.9.16 MEGURO LIVE STATION
2000.11.3 MEGURO LIVE STATION
2000.12.28 MEGURO LIVE STATION
2001.7.1 MEGURO LIVE STATION
2001.7.22 HAMAMATSU SANASH
2001.9.8 MEGURO LIVE STATION
2001.10.6 MEGURO LIVE STATION
2001.12.29 MEGURO LIVE STATION
2002.2.16 NISHIKUJO BRAND NEW
2002.4.6 MEGURO LIVE STATION
2002.5.25 NISHIKUJO BRAND NEW
2002.9.22 MEGURO LIVE STATION
2003.9.20 MEGURO LIVE STATION
2003.11.1 NISHIKUJO BRAND NEW
2003.11.29 MEGURO LIVE STATION
2004.1.11 EBISU GUILTY
2004.1.25 SHINSAKAE MUJICA
2004.4.3 MEGURO LIVE STATION
2004.5.1 TAKAOKA MOMINOKI HOUSE
2004.6.13 SHIBUYA O-WEST
2005.4.30 TAKAOKA MOMINOKI HOUSE
2005.5.28 NUMABUKURO SANCTUARY
2005.9.10 NUMABUKURO SANCTUARY
2006.3.21 MEGURO LIVE STATION
2006.7.8 YOKOHAMA ARENA SOUND HALL
2006.9.30 MEGURO LIVE STATION
2006.10.8 SAPPORO SOUND CRUE BASEMENT
2007.3.10 MEGURO LIVE STATION
2007.4.7 MEGURO LIVE STATION
2007.10.4 SHIBUYA CYCLONE
2010.5.4 KICHIJOJI CRESCENDO
2010.7.3 MEGURO LIVE STATION
2010.10.30 SHIBUYA LIVE STAGE GUILTY
2011.2.11 NISHIKUJO BRAND NEW
2011.6.4 SENDAI PARK SQUARE
2011.7.9 OMOTESANDO GROUND
2011.8.13 MEGURO LIVE STATION
2011.10.22 SHIBUYA RUIDO K2
2011.10.29 KICHIJOJI CRESCENDO
2011.12.3 HAMAMATSU MADOWAKU
2011.4.7 SHIZUOKA SUNASH
2012.7.15 SENDAI MACANA
2012.11.24 TOKYO SUNFACE
2013.7.14 MEGURO LIVE STATION
2013.9.28 KICHIJOJI CRESCENDO
2013.10.26 KYOBASHI ISM
2013.11.16 SENDAI PARK SQUARE
2013.12.22 SHIBUYA DESEO
2014.3.8 KICHIJOJI CRESCENDO
2014.7.5 KICHIJOJI CRESCENDO
2014.10.11 KICHIJOJI CRESCENDO
2014.12.27 SHIBUYA DESEO
2015.1.17 OSAKA FUN J TWICE
2015.8.1 OTSUKA DEEPA
2018.5.26 KICHIJOJI CRESCENDO
2019.4.6 SENDAI MACANA
2019.5.4 OSAKA SHINSAIBASHI CLUB VIJON
2019.6.1 SHIMOKITAZAWA ReG
2019.11.10 SHIBUYA CYCLONE
2022.4.30 SHINJUKU LiveFreak